888casino app - phiên bản di động

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác nhà trường - doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ:

1. Công tác khoa học công nghệ.

2. Công tác hợp tác quốc tế.

3. Thường trực: Hội đồng Khoa học công nghệ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.972
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Nguyễn Quang Vũ

Trưởng phòng

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Hà Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

ThS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo

Chuyên viên

ThS. Phan Thị Hồng Việt

Chuyên viên

CN. Lê Thị Bích Thảo

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng