888casino app - phiên bản di động

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng theo quy định của Pháp luật; triển khai và quản lý các hoạt động pháp chế.

Nhiệm vụ:

1. Công tác thanh tra

2. Công tác pháp chế

Thông tin liên hệ:

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.529
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Trần Đình Sơn

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Kim Cường

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Ngô Viết Phương

Chuyên viên chính

ThS. Đặng Thị Á

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng