888casino app - phiên bản di động

TRUNG TÂM QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Trung tâm Quản trị và phát triển Công nghệ thông tin là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Trường; quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; cung cấp, triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ:

1. Các nhiệm vụ liên quan đến phát triển công nghệ thông tin.

2. Công tác đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Quản trị và Phát triển Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.966
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Nguyễn Văn Phi

Giám đốc

Chuyên viên

ThS. Lê Tự Thanh

Phó Giám đốc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Sang

Kỹ sư

ThS. Nguyễn Xuân Pha

Kỹ sư

ThS. Phan Trọng Thanh

Nhân viên kỹ thuật

CN. Bùi Thanh Minh

Chuyên viên

Nguyễn Đình Định

Nhân viên kỹ thuật

Nguyễn Bảo Tích

Nhân viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng