888casino app - phiên bản di động

TỔ CƠ BẢN

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Tổ Cơ bản có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo của Tổ, Nhà trường; quản lý công tác chuyên môn, quản lý giảng viên và quản lý sinh viên thuộc Tổ.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành thuộc tổ/khoa hàng năm và dài hạn;

2. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo của xã hội để xây dựng kế hoạch phát triển ngành học, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

3. Quản lý, phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch của Nhà trường. Đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong/ngoài nước đến giảng dạy các học phần do tổ/khoa trực tiếp đảm nhiệm;

4. Tổ chức biên soạn và tham gia thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần trong chương trình đào tạo của tổ/khoa;

5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo các chuyên ngành thuộc tổ/khoa; quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong tổ/khoa;

6. Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong/ngoài nước; thực hiện trao đổi giảng viên với các trường, viện nghiên cứu trong/ngoài nước theo kế hoạch của Nhà trường;

7. Tổ chức các buổi sinh hoạt phương pháp, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên; nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc tổ/khoa;

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành, tham gia các hội thảo khoa học trong/ngoài nước;

9. Triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã đăng ký hoặc được giao và các đề tài hợp tác với các cơ quan, đơn vị bên ngoài; hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ khoa học của Nhà trường;

10. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBVC trong tổ/khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC trong tổ/khoa;

12. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới, đánh giá định kỳ CBVC trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

13. Tham gia các hoạt động tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường;

14. Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên tổ chức thực hiện công tác cố vấn học tập, công tác tư vấn và quản lý sinh viên, hỗ trợ thực tế/thực tập cho sinh viên; theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp; hướng dẫn sinh viên năm cuối các thủ tục thi và làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Tổ Cơ bản
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.361
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Dương Thị Phượng

Tổ trưởng

Giảng viên

ThS. Võ Thị Thanh Ngà

Tổ phó

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

Giảng viên

PGS.TS. Hồ Tấn Sáng

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

ThS. Trần Thị Bích Hòa

Giảng viên

ThS. Hồ Thị Hồng Liên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

ThS. Phạm Trần Mộc Miêng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Giảng viên

ThS. Trần Văn Thái

Giảng viên

ThS. Lương Xuân Thành

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

ThS. Lê Thị Kim Tuyến

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

CN. Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh

Giảng viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng